Begrippenlijst incasso

Begrippenlijst incassobranche

Een begrippenlijst uit de incassobranche om u op weg te helpen. We beseffen heel goed dat het voor veel mensen lastig is om het vakjargon van de incassobranche meteen te begrijpen. Daarom hebben we hier op een toegankelijke manier een begrippenlijst gemaakt om u duidelijkheid te geven.

Wat is incasso?

Incasso staat voor het incasseren van geld. U heeft een vordering of factuur openstaan en wilt graag dat deze voldaan wordt. U wilt een bedrag “innen”, dat is incasso.

Automatische incasso

Hierbij geeft u klant of uzelf een machtiging af om het verschuldigde bedrag automatisch van uw/zijn bankrekening af te schrijven. Dit kan periodiek of eenmalig gebeuren.

Wat is een aanmaning?

U kunt van een incassobureau een aanmaning ontvangen. Dit is een betalingsherinnering. Het incassobureau verzoekt u hierin vriendelijk om tot betaling over te gaan van een nog openstaande factuur.

 

Verstuur hier gratis de laatste aanmaning!

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn kosten die een schuldeiser maakt als zijn debiteur (of schuldenaar) niet of niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet. Het zijn buitengerechtelijke kosten zoals administratieve kosten die bovenop de al uitstaande rekening komen. Ze worden op de schuldenaar verhaald door het incassobureau. Hoe langer de betaling uitblijft, hoe hoger de totaalschuld wordt.

Ingebrekestelling

Een incassobureau kan een ingebrekestelling versturen aan de schuldenaar. Dit is een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar of debiteur, waarin deze persoon wordt aangemaand om zijn openstaande schuld te betalen. Hierbij wordt altijd een redelijke termijn aangegeven waarbinnen deze betaling verricht zou moeten worden.

Een betalingsregeling treffen

Dit is een vrij duidelijk begrip. De schuldenaar maakt bij een betalingsregeling afspraken over het in delen betalen van de nog te betalen rekening. Ook wordt er met het incassobureau afgesproken in welke termijnen de schuldenaar betaalt en welk bedrag.

Hoe werkt een incassoprocedure?

Dagvaarding

Wanneer betaling uitblijft moet het incassobureau andere maatregelen treffen, waarbij het kan komen tot een rechtszaak. De schuldenaar zal dan een dagvaarding ontvangen. Dit is een officiële schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding is het begin van de civiele procedure. In de dagvaarding staat precies waar de zaak over gaat en op welke gronden de eis berust.

Dagvaarding ontvangen?

Wat is Schuldhulpverlening? (SHV)

Bij schulden, bijvoorbeeld bij een incassobureau, die iemand zelf niet meer kan aflossen, kan hij of zij in bepaalde gevallen de hulp inroepen van de gemeente. Dit traject staat bekend als Schuldhulpverlening (SHV). De gemeente zal dan namens de schuldenaar optreden richting de schuldeisers. 

Wet schuldsanering (WSNP)

Als een persoon schulden heeft die hij zelf niet kan aflossen kan diegene in de eerste plaats via de gemeente schuldhulpverlening krijgen. Er zal dan door de gemeente namens de schuldenaar geprobeerd worden om tot een regeling te komen met de schuldeisers. Als de schuldenaar niets kan aflossen kan hij de rechtbank vragen om hulp. Dit noemen we wettelijke schuldsanering. Als de schuldenaar voldoet aan de voorwaarden kan hij worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP).

Wat is de taak van een deurwaarder?

Een deurwaarder zorgt voor de bezorging van de dagvaarding bij de gedaagde partij. Hij/zij is noodzakelijk bij het opstarten van een procedure voor een rechtbank. Een deurwaarder wordt ook wel gerechtsdeurwaarder genoemd en bezorgt dus alle officiële gerechtelijke stukken bij de beide partijen.

Wat doet een curator?

Wanneer iemand door financiële problemen of andere omstandigheden niet in staat is om zijn eigen vermogen te beheren kan er een curator worden aangesteld. Deze curator beheert dan de geldzaken. Een incassobureau kan een curator adviseren, maar een rechter beslist hier uiteindelijk over. De onder curatele gestelden zijn natuurlijke personen (gewone personen) of rechtspersonen (bedrijven). Belangrijk om te noteren is dat een curator soms bewindvoerder wordt genoemd. Vaak worden deze beide begrippen als synoniemen gebruikt, terwijl een curator en een bewindvoerder verschillende taken kunnen hebben. Hieronder meer over de taken van de bewindvoerder.

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is een persoon die volgens testament of een schenkingsakte de zeggenschap heeft over een erfenis of schenking. Dat kan een geldbedrag zijn maar ook bezittingen zoals onroerend goed. Hij wordt doorgaans aangesteld omdat de erflater of schenker grip wil houden op wat er met het vermogen gebeurt. Doorgaans wordt een bewindvoerder aangesteld zoals vastgelegd in een testament door de overledene. Maar het kan ook de schenker van het vermogen zelf zijn.
Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de term bewindvoerder behalve voor deze specifieke taken ook gebruikt wordt als een synoniem van de curator. In die zin is het belangrijk om te weten dat een bewindvoerder zowel een familielid kan zijn dat als vertrouwenspersoon optreedt voor iemand die onder curatele is gesteld, als een professionele bewindvoerder.

Vragen?