0318 - 584310 info@denederlanden.nl

Incasso

Aanmaning / Pre- Incasso
Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van een sticker of stempel op hun laatste aanmaning.
 De tekst die wordt vermeld op sticker/stempel:

“Bij geen betaling binnen de gestelde termijn, zal de vordering worden overgedragen aan Incassobureau De Nederlanden BV te Veenendaal”

Deze stickers/stempel kunt u hier bestellen.
Incasso
 
Als debiteur niet betaald binnen de gestelde termijn van 8 dagen, dan zal debiteur in gebreke worden gesteld voor de vordering, rente en incassokosten.
 
In Gebreke stelling
Debiteur heeft na diverse aanmaningen de vordering nog niet voldaan. Debiteur zal in gebreke worden gesteld voor de hoofdsom, rente- en incassokosten.
 
De rente- en incassokosten worden berekend aan de hand van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van onze opdrachtgever. Zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing, dan zal de wettelijke rente worden berekend en de incassokosten aan de hand van de kantonrechterstaffel.
 
Incasso (minnelijke fase)
In deze fase wordt debiteur aangespoord om tot betaling over te gaan. Indien debiteur de vordering niet betaald in deze fase, dan is het dossier opgebouwd voor de juridische fase.
 
- Debiteur wordt door De Nederlanden BV in gebreke gesteld
- Debiteur wordt aangeschreven
- Debiteur wordt telefonisch benaderd (indien mogelijk)
- Debiteur ontvangt een concept dagvaarding
 
Als er een betalingsregeling wordt getroffen met de debiteur, dan zullen na aftrek van kosten en btw tussentijdse afdrachten worden gemaakt aan onze opdrachtgever.

Volmacht (juridische fase)
 
Voordat er een juridische procedure wordt opgestart, ontvangt onze opdrachtgever een volmacht. Met het ondertekenen van de volmacht geeft u De Nederlanden BV de opdracht om een juridische procedure te starten.
 
De Nederlanden BV zal op basis van de ontvangen stukken bekijken of een juridische procedure haalbaar is.
 
- De Dagvaarding wordt door De Nederlanden opgesteld
- De Dagvaarding wordt opgestuurd naar de deurwaarder en deze zal de dagvaarding uitbrengen.

De Nederlanden BV ontvangt binnen 2 weken van de deurwaarder de datum van de 1e zitting. Dit is de datum, waarop de debiteur is opgeroepen te reageren/te verschijnen bij de Rechtbank.

De Nederlanden BV mag u zaken tot € 25.000,= behartigen bij het kantongerecht. Dit betekent, dat u GEEN advocaat in de arm hoeft te nemen !

Indien een vordering boven de  € 25.000,00 zullen wij de vordering middels onze advocaat aanbregen bij de Rechtbank

Vonnis
 
Verstekvonnis: De debiteur heeft niet gereageerd op de uitgebrachte dagvaarding. De rechter zal dan verstekvonnis wijzen.

Vonnis na verweer: De rechter wijst vonnis na een gevoerde procedure.
In een juridische procedure kan een debiteur verweer voeren op de ingestelde vordering. De rechter zal bepalen of de procedure schriftelijke, dan wel mondeling zal worden gevoerd.
 
In een schriftelijke procedure zijn de volgende stukken mogelijk:
 
Processtuk In te brengen door:
Dagvaarding Eisende partij
Conclusie van Antwoord Gedaagde partij
Conclusie van Repliek Eisende partij
Conclusie van Dupliek Gedaagde partij
 
Als de debiteur een tegeneis/tegenvordering in stelt bij de juridische procedure, dan zijn de volgende processtukken mogelijk:

Processtuk In te brengen door:
Dagvaarding Eisende partij
Conclusie van Antwoord in Conventie en Eis in reconventie Gedaagde partij
Conclusie van Repliek in Conventie en Conclusie van antwoord in Reconventie Eisende partij
Conclusie van Dupliek in Conventie en conclusie van repliek in Reconventie Gedaagde partij
Conventie en dupliek in Reconventie Eisende partij

Deurwaarder
De deurwaarder brengt voor De Nederlanden de dagvaarding uit en zij executeert het vonnis.

Na aanleiding van het verkregen vonnis, wordt de debiteur gemaand tot betaling. Als debiteur niet overgaat tot betaling, dan zullen ambtelijke handelingen worden verricht door de deurwaarder om betaling af te dwingen.
 
Ambtelijke handelingen die veel voorkomen zijn:
- Derden beslag (inkomen, uitkering, toeslagen, debiteuren e.d.)
- Beslag roerende zaken
- Beslag Onroerende zaken

Voortgang lopende dossiers bij deurwaarder
 
Als een dossier in behandeling is bij een deurwaarder, dan ontvangt De Nederlanden BV elke maand een stand van zaken in dit betreffend dossier. Als de status wijzigt in een dossier, wordt onze opdrachtgever daarvan maandelijks op de hoogte gesteld.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wil u uw incasso zonder risico aanmelden?
 
Meldt hem bij ons aan, we gaan achter uw geld aan en verhalen de kosten bij uw debiteur.
Incasseren zonder risico!
*Bedrijfsnaam:
*Uw naam:
*Geslacht: Dhr. Mevr.
*Uw adres:
 Uw postcode:
 Uw plaats:
*Uw telefoonnummer:
*Emailadres:
*Bankrekeningnummer:
*Debiteur bedrijfsnaam
*Debiteur Adres
*Debiteur postcode
*Debiteur plaats
 Debiteur e-mailadres